HISTORY ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของดอยชัวร์ญ่า

          มีความเป็นมาจากแนวคิด หรือวิสัยทัศน์เริ่มต้นจาก พ่อหลวง จงรักษ์  เทิดไพรพนาวัลย์  ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านของบ้านขุนกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเกี่ยวกับด้านป่าไม้, ที่อยู่ที่ทำกิน การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น สิ่งผิดกฎหมาย  ดังนั้น ท่านจึงมีวิสัยทัศน์ หรือมุมมองต่อการพัฒนาว่า  การที่จะพัฒนาที่แท้จริง และดำรงชีวิตอยู่ให้ยั่งยืนทั้งในแง่ของคนหรือทรัพยากรนั้น  จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาคนก่อน  คือ การสร้างคนให้มีวิชาความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะรู้จักประกอบอาชีพที่สุจริต พึ่งตนเองได้  ไม่เป็นปัญหาแก่บุคคลอื่น หรือสิ่งอื่น  แต่ให้มีจิตสำนึกที่เข้าใจตนเอง ช่วยเหลือตนเอง แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น และร่วมปกป้องรักษาป่า, ผืนดินที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างให้ดี ถ้าไม่มีความเข้าใจเช่นนี้แล้ว  การที่จะปกป้องรักษาป่าไม้ สิ่งรอบข้าง หรืออย่างอื่นนั้นก็เป็นไปได้ยาก

 
          ฉะนั้นท่านจึงหาหนทางส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษา และผลัดดันพัฒนาคน  เพื่อให้คนรู้จักพัฒนาตน และพัฒนาพื้นที่,สิ่งแวดล้อมให้ดีตาม  ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งเป็นลูกหลาน  จึงสานเจตนาหรือวิสัยทัศน์ของท่านเพื่อให้เกิดดอกออกผล เป็นประโยชน์  จึงได้เอาที่ดินเพียงผืนเดียวซึ่งรับจากมรดก จากการจัดสรร มาคิดหาแนวทางพัฒนาให้เป็นประโยชน์  แต่เนื่องจากที่ดินแข็ง แห้ง และเป็นเขา ซึ่งเมื่อก่อนโครงการพระราชดำริเข้ามาช่วยเหลือได้ไถปรับเป็นขั้นบันได เพื่อการเกษตร ปลูกพืช แต่ด้วยเหตุที่ดินแข็ง แห้งไม่เหมาะแก่การปลูกพืช ซึ่งเคยปลูกไม้ผลหลายๆอย่างแล้ว แต่ก็ไม่เติบโต ไม่เกิดผล ครั้นจะปลูกไม้ดอกไม้เมืองหนาว ก็ต้องใช้สารเคมี ใช้น้ำมาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีวิสัยทัศน์ปรับทำเป็นอาชีพอื่นที่ใช้น้ำน้อย ไม่ใช้สารเคมี  ไม่เป็นพิษภัยแก่สิ่งแวดล้อม แต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเอง ญาติพี่น้อง และชุมชน ข้าพเจ้า (นายโกมินทร์  เทิดไพรพนาวัลย์) จึงได้คิดและเขียนโครงการสาธิตบ้านม้งโบราณ เพื่อจัดทำขึ้นในพื้นที่ของตนและพี่น้องซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  และนำเสนอให้ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันทำ . ได้ประกาศให้พี่น้องในชุมชน (สมัยพ่อหลวง วิโรจน์ เทิดไพรพนาวัลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พศ. 2545) เพื่อเรียกชาวบ้านที่มีแนวคิดคล้ายกันมาร่วมประชุมที่โบสถ์คริสตจักรบ้านขุนกลาง เพื่อร่วมแรงร่วมใจทำด้วยกัน  ในที่สุดที่ประชุมผู้ที่มีแนวคิดเห็นพ้องต้องกันจึงมีมติให้จัดทำโครงการนี้ แต่ให้เปลี่ยนเป็นลักษณะหรือรูปแบบบริการที่พัก-กางเต้นท์ก่อน และยังคงไว้บางอย่างเพื่อสานต่อในอนาคต.  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจึงเริ่มดำเนินโครงการที่พัก-กางเต้นท์ ตั้งแต่ปลายปี พศ.2545 โดยการปรับพื้นที่ ทำถนน และปลูกหญ้า  ปลูกต้นไม้ เพื่อเปิดเป็นสถานที่รองรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของดอยอินทนนท์ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและพักเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล ทำให้สถานที่ของอุทยานรองรับไม่ไหว บ้างต้องนอนข้างถนน หรือที่เปลี่ยว ห่างไกล และไม่มีความปลอดภัย. ฉนั้นจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการนี้  อันจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่มีธรรมชาติ,ภูเขา,น้ำตก,หมู่บ้าน, สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม ใกล้กับชุมชน และปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริม ให้มีส่วนช่วยเหลือชุมชน, พัฒนาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และมีส่วนส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คืนผลช่วยเหลือรักษาปกป้องป่าไม้,สัตว์ป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของหมู่บ้านและของประเทศให้คงอยู่ ยั่งยืนดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

   1.เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการดำรงชีวิตความเป็นอยู่, เศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติ

   2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ในการพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม และขณะเดียวกันก็เรียนรู้ มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปกป้องรักษาป่าไม้,สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเรานานเท่านาน

   3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนสร้างงาน ก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้าน,และชุมชน

   4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม และจัดกิจกรรมการแสดงเผยแพร่ และอนุรักษ์ศีลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าให้ผู้อื่นรับรู้ และชื่นชม รวมทั้งสืบสานอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

   5. เพื่อจะได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือพันธกิจชุมชนและสังคมเท่าที่สามารถทำได้

สถานที่ตั้ง / ที่ติดต่อ  ดอยชัวณ์ญ่า (หรือดอยโซญ่า หมายถึงดอยที่สวยงามมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม) เลขที่....   หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 50160 

โทรศัพท์  081-951-7446.  089-851-5979